روز نوشت های من

...

بنظرم دیگه وب نویسی ارزشی نداره
از دوستای قدیمی و نوسنده هایی که خیلی میخوندمشونم خبری نیست
خیلی دلگیر شده همه چی
منم آدم روزای سخت نیستم

بای
  • دختری با موهای خرمایی